sędziowie

Paraszat Ki Tece

Parasza: Ki Tece – Dwarim/Pwt 21, 10 – 25, 19.
Haftara: Iszajahu/ Iz 54, 1 – 10.

Parsza ki tece wypełniona jest wieloma przykazaniami. Prawo „pięknej branki” wyznaczało zasady, na jakich żołnierz mógł się związać z kobietą pojmaną w czasie walk.

Tora przedstawia prawa dziedziczenia dla pierworodnych w sytuacji, gdy mężczyzna ma dwie żony, a także konsekwencje buntowniczego zachowania syna (ben sorer umore).

Dowiadujemy się również o obowiązku zorganizowania pochówku i okazywania szacunku zmarłym – nawet kryminalistom, którzy zostali skazani na śmierć. Każdy, kto znajdzie zagubiony przedmiot, ma obowiązek odnaleźć właściciela i zwrócić mu go.

Paraszat Szoftim

Parasza: Szoftim – Dwarim/Pwt 16, 18 – 21, 9.
Haftara: Iszajahu/ Iz 51, 12 – 52, 12.

Mosze nakazuje narodowi Izraela, aby ustanowili oni nad sobą sędziów i urzędników odpowiedzialnych za egzekucję prawa w każdym mieście. Mówi on: cedek cedek tirdof – „do sprawiedliwości, do sprawiedliwości będziecie dążyć” – a urzeczywistniać ją należy bez skorumpowania i faworyzowania kogokolwiek. Przestępstwa mają być badane z największą dokładnością i co najmniej dwóch wiarygodnych świadków jest konieczne, aby kogokolwiek skazać.

W każdym pokoleniu będą żyć ci, na których spocznie odpowiedzialność za interpretację i wypełnianie praw Tory.

Paraszat Dewarim

Parasza: Dewarim – Dewarim/Pwt 1, 1 – 3, 22.
Haftara: Iszajahu/ Iz 1, 1 – 27.

Stojąc na wschodnim brzegu rzeki Jarden, Mosze, świadomy tego, że będzie musiał niedługo odejść, rozpoczyna powtórzenie całej Tory. Przypomina on o wszystkich ważnych wydarzeniach, jakie spotkały naród żydowski w ciągu ostatnich czterdziestu lat – od Jecijat Micrajim (Wyjścia z Egiptu) do przybycia nad samą granicę Erec Israel.

Mosze przestrzega i karci Izraelitów za wszystkie przewinienia i popełnione błędy, przypominając o przymierzu z Bogiem i odpowiedzialności za przestrzeganie Bożych nakazów w ziemi, którą Haszem im podaruje, jako wieczne dziedzictwo.

Paraszat Kedoszim

Parasza: Kedoszim – Wajikra/Kpł 19, 1 – 20, 27
Haftara: Jechezkel/Ez 20, 2 – 20.

Parsza tego tygodnia rozpoczyna się słynnymi słowami: “Bądźcie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Haszem, wasz Bóg”. Od tych słów rozdział ten nazywa się Kodeksem Świętości. W nim Haszem przekazuje nakaz oraz sposób, aby stać się świętymi.

W Kodeksie Świętości znajduje się kilkadziesiąt micwot czyli przykazań. Znajdziemy tam kilka praw związanych z rytuałem czy uprawą ziemi, ale przede wszystkim, są tam micwy etyczne, mówiące o tym, jak mamy traktować innych ludzi. Między innymi znajduje się tam słynny nakaz: “Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”.

Paraszat Miszpatim

Parasza: Miszpatim/Wj 21, 1 – 24, 18
Haftara: Melachim Bet/2Krl 11, 17 – 12, 17. 

Po tym, jak Żydzi wstąpili w Przymierze z Haszem na Synaju i usłyszeli Dziesięć Przykazań, Tora od razu uczy kolejnych praw (“miszpatim”) dotyczących każdej dziedziny życia.

Pojawiają się prawa dotyczące hebrajskich niewolników, jak również te natury kryminalnej, jak kary za morderstwo, napaść i kradzież. Następnie, przedstawione są prawa cywilnych związane z różnorodnymi relacjami między ludźmi i ich mieniem.

Paraszat Jitro

Parasza: Jitro Szemot/Wj 18, 1 – 20, 23
Haftara: Iszaja/Iz 6, 1 – 7, 6 i 9, 5 -6. 

Teść Moszego, Jitro, usłyszał o wszystkich cudach, jakie dokonał Haszem dla Swojego narodu. Wyruszył on na spotkanie, wraz z Ciporą, żoną Moszego oraz ich synami: Gerszonem i Eliezerem. Spotkali się na pustyni, w okolicach Góry Synaj. Jitro błogosławił Haszem i złożył mu ofiary.

Na drugi dzień Jitro obserwował, jak Mosze sądził naród Israela. Lud stał w długich kolejce, aby móc porozmawiać z Mosze.

Przewiń do góry