Raw Jehuda ha-Nasi: przywódca, rabin, redaktor Miszny

Raw Jehuda Ha-Nasi znany jest przede wszystkim jako redaktor Miszny w jej znanej nam dziś formie. Nazywa się go „Rabi”, czy nauczycielem, i „Rabejnu HaKadosz”, czyli “naszym Świętym Rabinem”. Żył w latach 135 – 217 r. n.e. Był jednym z największych przywódców społeczności żydowskiej pod władzą Rzymu.

Raw Jehuda ha-Nasi urodził się osiemdziesiąt lat po zniszczeniu Drugiej Świątyni jako syn rabina Szimona ben Gamliela II. Tradycja uczy, że urodził się w dniu śmierci Rabiego Akiwy, a jego genealogia sięga samego króla Dawida.

Określenie “Nasi” nie jest ani nazwiskiem, ani przydomkiem, lecz tytułem urzędowym, który odziedziczył po swoim ojcu. Terminem “Książę” nazywano przywódców Sanhedrynu.

Rabi wychował się pośród Mędrców. Studiował Torę pod okiem ojca, a także rabina Jehudy ben Ilaja i rabina Jaakowa ben Kurszaja. Później uczył się u rabina Szymona bar Jochaja w Tekoa oraz u rabina Josiego ben Chalafty i rabina Elazara ben Szamuy. Wszyscy jego nauczyciele przekazali mu tradycję halachot, żydowskich praw, od okresu Anszej Kneset ha-Gedola (Mężów Wielkiego Zgromadzenia), aż do rabina Akiwy. Był on przedstawicielem piątego pokolenia tanaim – czyli Mędrców Miszny (Mędrców Gemary nazywa się amoraim).

Raw Jehuda ha-Nasi założył swoją pierwszą akademię Tory w Szfaram; później przeniósł się do Beit Szearim, gdzie pozostał przez wiele lat. Po pewnym czasie Rabi przeniósł się do Cippori, aby skorzystać z tamtejszego klimatu, gdyż cierpiał z powodu wielu problemów zdrowotnych.

Po śmierci został on pochowany w nekropolii w Bet Szearim niedaleko Cippori.

 


Catacomb_no._14,_The_Cave_of_Rabbi_Yehuda_HaNasi.jpg

 

Raw Jehuda ha-Nasi zasłynął dzięki ogromnej wiedzy i erudycji, jak również społecznej pozycji i mąjętności. Był powszechnie szanowany nie tylko pośród Żydów, lecz także przez Rzymian. Jednak jego największym osiągnięciem była edycja i redakcja tekstu Miszny.

Przez stulecia nauki te były przekazywane jedynie ustnie, lecz z powodu dramatycznej sytuacji pod rządami Rzymu, Raw Jehuda podjął się ogromnego wysiłku kompilacji i ujednolicania istniejących tradycji. Razem z grupą Mędrców stworzył 63 traktaty Miszny, które stały się później fundamentem Talmudu. Rabi korzystał z pracy wcześniejszych rabinów – głównie rabiego Akiwy i Raw Meira.

 


92624473

 

Wprawdzie wkład Raw Jehudy w powstanie Miszny to głównie ogromna praca edytorska, znajdziemy tam również jego nauki i orzeczenia halachiczne. W traktacie Pirke Awot znajdujemy kilka myśli jego autorstwa:

>
Rabi uczył: Jaka jest prawa droga, którą miałby obrać sobie człowiek? Taka, która przynosi chwałę temu, kto nią kroczy, i która zjednuje mu szacunek u ludzi.
Bądź pilny w [spełnianiu] micwy łatwej, tak jak w [spełnianiu] micwy trudnej, bo nie znasz zapłaty za nią. Pomyśl o koszcie micwy w stosunku do nagrody za micwę i o korzyści z grzechu w stosunku do straty [jaką on przyniesie].
Rozważ trzy rzeczy, a nie dopuścisz się grzechu: wiedz, co jest na górze ponad tobą – oko widzące i ucho słyszące i wszystkie twoje czyny są zapisywane w Księdze.
— Raw Jehuda ha-Nasi [Pirke Awot 2:1]

Raw Jehuda zasłynął nie tylko z ogromnej wiedzy, ale też ze szlachetności charakteru. Chętnie pomagał biednym i używał swego majątku, by wspomagać potrzebujących. Charaktyryzował się skromnością i chętnie uczył się od każdego – bez względu na wiek. Wyjaśniał, że studiowanie Tory jest jak zaspokojanie pragnienia – gdy ktoś bardzo chce pić, czy wzgardzi kubkiem wody podanego mu przez kogoś znacznie młodszego? Podobnie ten, kto pragnie poznawać Torę z radością powinien wysłuchać nauk kogoś młodszego. Nikt, kto odczuwa duże pragnienie nie będzie zbyt leniwy, aby szukać wody, prawda? Podobnie nikt nie powinien być zbyt leniwym, aby szukać miejsca nauki Tory.

 

Raw Jehuda ha-Nasi: przywódca, rabin, redaktor Miszny
Przewiń do góry