Haftarat Pesach – dzień siódmy i ósmy

 


_haftarat pesach.png

 

Haftara na siódmy i ósmy dzień Pesach:

Szmuel Bet | 2Sam 22, 1 – 51

Iszajahu | Iz 10: 32 – 12, 6

Siódmy dzień Pesach

W tym dniu w synagogach odczytuje się Szirat haJam – Pieśń Morza, którą Żydzi zaśpiewali Haszem z wdzięczności za uratowanie.

Haftara odnosi się do tej Pieśni i cytuje inną, autorstwa Króla Dawida.

Dawid wyraża w niej wdzięczność dla Boga za uratowanie go od wszystkich wrogów. Pieśń otwiera słowami:

>
Haszem, Tyś moją skałą, twierdzą i wybawieniem!
Boże, Tyś dla mnie skałą, w której znajdę schronienie!
Tyś tarczą, wybawicielem i mocą, miejscem schronienia i azylem.
Wybawco mój, Tyś mnie ocalił przed napaścią!

W dalszych słowach pieśni, król przypomina o wielu trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, które napotkał w swym życiu. Król Dawid zawsze czuł, że bramy Szeolu były blisko.

Zawsze wtedy zwracał się do Boga o ratunek i wsparcie. A gdy Haszem odpowiedział na jego wezwanie – cały świat się zatrząsł od Jego gniewu:

>
A wtedy zatrzęsła się i zadrżała ziemia, a posady niebios poruszyły się – zachwiane Jego gniewem.
Z Jego nozdrzy wydobył się dym, a z Jego ust zieje pochłaniający ogień; rozżarzone węgle biją od Niego.
Pochylił niebiosa i zszedł, a pod Jego stopami gęsta mgła.

W tym przerażającym opisie boskiej mocy, pojawia się ratunek Króla Dawida:

>
Sięgnął z wysokości i mnie ujął; wydobył z potężnych wód.
Ocalił mnie wroga wielce potężnego, od nieprzyjaciół silniejszych ode mnie.
Napadli na mnie w dniu mojego nieszczęścia, ale Haszem stał się moją podporą.

Król Dawid podkreśla, że ratunek był nagrodą za jego postępowanie, gdyż Haszem wynagradza sprawiedliwych, a dla nikczemnych nie ma litości:

>
Haszem wynagradza mnie według mojej sprawiedliwości, odpłaca mi według czystości mych rąk.  Bo przestrzegałem dróg Haszem i nie czyniłem zła przed moim Bogiem.
Gdyż przede mną są wszystkie Jego prawa (miszpatim) oraz od Jego dekretów (chukim) nie zbaczam. 
Będąc przed Nim doskonały (tamim), strzegę się od wszelkiego grzechu. (…)

Z miłosiernym postępujesz miłosiernie, z mężem nieskazitelnym – nieskazitelnie.
Ze szczerym postępujesz szczerze, a z przewrotnym bezwzględnie.
Uciśnionym przynosisz wybawienie; ku pełnym pychy zwracasz wzrok gniewny.
Ty moim światłem jesteś Haszem; Haszem rozjaśnia moją ciemność.

Król Dawid ukazuje swą wdzięczność za opiekę i wsparcie, jakim Haszem otacza jego i jego ród:

>
Dlatego chcę cię sławić pośród narodów, Haszem, a Twojemu Imieniu będę śpiewał.
Któryś obronną wieżą dla Swojego króla; który świadczysz dobro Swojemu pomazańcowi, Dawidowi, jak i jego potomkom na zawsze.

Haftara na ósmy dzień Pesach

Haftara po czytaniu z Tory pochodzi z księgi proroka Iszajahu, który zapowiada nadejście czasów mesjańskich.

>
I wyrośnie gałązka z pnia Iszaja, szczepka wykwitnie z jego rdzenia.

Iszaj to ojciec Dawida, zatem werset ten odnosi się właśnie do rodu dawidowego.

I ta “gałązka” zostanie obdarzona…

>
Duchem Haszem (ruach Haszem), duchem mądrości i zrozumienia (ruach chochma ubina), duchem rady i bohaterstwa (ruach eca ugwura), duchem wiedzy i bojaźni wobec Haszem (ruach daat weirat Haszem).

Człowiek ten będzie sądził w absolutnej sprawiedliwości – dostrzeże biedaka i uciśnionego, osądzi niegodziwców. Opasze się on w sprawiedliwość (cedek) i wiarę (emuna).

Iszajahu przekazuje swą wizję idealnej przyszłości, gdzie nawet lew będzie w pokoju leżał obok koźlęcia, a małych chłopiec będzie ich pastarzem. Dzikie zwierzęta nie będą już pożerać innych, lecz paść się na trawie jak krowy i owce.

Tego dnia szoresz Iszaj – szczepka Iszaja, będzie dla wszystkich narodów sygnałem, ludzie będą się gromadzić, aby usłyszeć jego porady, a miejsce jego zamieszkania będzie otoczone szacunkiem.

W tych dniach Haszem podniesie Swe ramię, aby zebrać rozrzuconych potomków Swego ludu z różnych ziem. Nastąpi pojednanie między skłóconymi plemionami, potomkowie Królestwa Północnego (Efraim) pogodzi się z potomkami Królestwa Południowego (Jehudy).

Ludy, które kiedyś były wrogami Israela, zostaną ukarane.

Gdy to nastąpi, naród żydowski wzniesie radosne podziękowania dla Haszem, gdyż wtedy będzie jasne, że okres trudów i odwrócenia się Haszem był jedynie tymczasowym.

>
Oto Bóg, który jest moim zbawieniem.
Zaufam i nie będę się bał; bo Haszem jest moją siłą i mą pieśnią i On stał się wybawieniem moim.

Hine E-l jeszuati, ewtach welo efchad, ki azi wezimrat K-a, Haszem, wajehi li jeszua.

Powyższe słowa są dobrze znane, gdyż stały się częścią hawdali – uroczystego pożegnania Szabatu.

 

Haftarat Pesach – dzień siódmy i ósmy
Przewiń do góry